Artikel 1 Definities

Uitgever: SCEM Uitgeverij, Winthontlaan 200, 3526 KV  UTRECHT, KVK-nummer Utrecht 30093318; SCEM Uitgeverij is een handelsnaam van SCEM Marketing & Reclame bv;

Afnemer: de (rechts)persoon die via de internetlocatie een bestelling heeft geplaatst.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en prijsopgaven op de internetlocatie, op alle overeenkomsten die via de internetlocatie tot stand komen tussen de afnemer en de uitgever en op alle bestellingen die door afnemer worden geplaatst. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de afnemer de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt. Deze algemene voorwaarden zijn standaard voorwaarden die door meerdere uitgevers worden gehanteerd. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de afnemer, inkoopvoorwaarden daaronder begrepen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Plaatsen bestelling

Afnemers kunnen via de internetlocatie één of meer bestellingen plaatsen. Bestellingen kunnen uitsluitend worden geplaatst door personen van 18 jaar en ouder.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst tussen de afnemer en de uitgever komt tot stand op het moment dat de afnemer een schriftelijke bevestiging (waaronder mede wordt begrepen een elektronische bevestiging) van zijn bestelling(en) heeft ontvangen.

Artikel 5 Prijzen en betalingen

De op de internetlocatie vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Levering van de bestelde producten geschiedt tegen de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst op de internetlocatie vermelde prijzen (typefouten voorbehouden). Prijzen die door de uitgever of haar toeleveranciers op andere wijze dan op de internetlocatie zijn afgesproken of kenbaar gemaakt, binden de uitgever niet voor producten die via de internetlocatie worden besteld. De uitgever behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de internetlocatie worden vermeld.

Voor aflevering van een bestelling binnen Nederland worden verzendkosten berekend volgens een tabel. Verzendkosten zijn afhankelijk van de totale bestelprijs. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan een bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van de uitgever.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het de afnemer niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens de uitgever te verrekenen met een vordering van de afnemer op de uitgever, uit welke hoofde dan ook.

Artikel 6 Levering

Bestelde producten worden bezorgd aan het daartoe door de afnemer opgegeven afleveradres. De producten zijn voor risico van de afnemer vanaf het moment van aflevering. De uitgever streeft ernaar de bestelde boeken af te (doen) leveren binnen vijf (5) werkdagen na bestelling. De hiervoor genoemde termijnen zijn uitdrukkelijk streeftermijnen en geen fatale termijnen.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de afnemer volledig aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 8 Bedenktijd

Indien de afnemer een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering in oorspronkelijke staat en in de oorspronkelijke verpakking aan de uitgever te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen dienen gericht te worden aan het adres van uitgever dat op de internetlocatie is aangegeven. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor rekening van de afnemer. Door de uitgever met betrekking tot de retour gezonden producten eventueel reeds ontvangen betalingen worden uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald.

Artikel 9 Ontbindende voorwaarden

De afnemer kan de overeenkomst ontbinden wanneer de uitgever de bestelde boeken niet uiterlijk binnen dertig dagen, te rekenen van de dag waarop de afnemer zijn bestelling bij de uitgever heeft gedaan, heeft geleverd, behalve voor zover de vertraging de uitgever niet kan worden aangeleverd of nakoming van de overeenkomst reeds blijvend onmogelijk is.

Artikel 10 Informatieverplichtingen

Ten aanzien van afnemers die natuurlijke personen zijn en die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt het bepaalde in dit artikel 9.

De uitgever draagt er zorg voor dat deze algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de afnemer al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst en voor de (blijvende) toegankelijkheid van de opgeslagen kopieën.

Onverminderd eventuele voor de uitgever bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden te bewaren, is de uitgever niet verplicht om een eventuele gearchiveerde overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden voor de afnemer toegankelijk te houden.

De uitgever stelt middels de internetlocatie onder meer de volgende informatie beschikbaar: a. naam, adresgegevens (inclusief e-mailadres) en inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel; b. BTW identificatienummer; c. de belangrijkste kenmerken van de artikelen; d. de prijs met inbegrip van alle belastingen; e. de wijze van aflevering en betaling; f. de eventuele kosten van aflevering; g. het adres waar afnemer een klacht kan indienen, welk adres wordt geacht het hierboven sub a vermelde adres te zijn, tenzij op de internetlocatie van de uitgever anders wordt aangegeven. De uitgever wijst er hierdoor nadrukkelijk op dat afnemers ontbindings- en/of vernietigingsmogelijkheden toekomen indien de uitgever niet voldoet aan de in de wet vermelde informatieplichten. Ieder eventueel specifiek ontbindings- en/of vernietigingsrecht van afnemers op grond van schending door de uitgever van informatieplichten dient te worden uitgeoefend binnen 14 (veertien) werkdagen na het tot stand komen van de overeenkomst, behoudens voor zover de wet een andere termijn voorschrijft.

Artikel 11 Onjuiste/beschadigde zending

De afnemer dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dienen uiterlijk binnen twee (2) weken na ontvangst van de producten schriftelijk (per e-mail) en gemotiveerd aan de uitgever gemeld te worden. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden zal de uitgever uw bestelling retour nemen, mits de afnemer de originele verpakking gebruikt, de orginele pakbon meesuurt en de afnemer de producten binnen drie (3) weken na ontvangst daarvan retourneert. Voor adresgegevens wordt verwezen naar de rubriek meest gestelde vragen. Door de uitgever met betrekking tot de retour gezonden producten eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk dertig (30) dagen nadat de producten geretourneerd zijn door de uitgever aan de afnemer terugbetaald.

Artikel 12 Overmacht

De uitgever heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk (per e-mail) aan de afnemer mee te delen en zonder dat de uitgever gehouden is tot enige schadevergoeding.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de uitgever kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een door de afnemer besteld product (tijdelijk) niet meer bij de uitgever of haar toeleverancier voorradig is.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

De totale aansprakelijkheid van de uitgever wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (inclusief BTW). Aansprakelijkheid van de uitgever voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade is uitgesloten.

Artikel 14 Intellectuele Eigendomsrechten

De afnemer dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door de uitgever geleverde producten te respecteren. De uitgever garandeert niet dat de aan de afnemer geleverde producten geen inbreuk maken op enig (intellectueel eigendoms)recht van derden.

Artikel 15 Klachten

De uitgever doet haar uiterste best om bestellingen op een snelle en correcte wijze te bezorgen volgens de werkwijze die daarvoor is vastgelegd. Desondanks kan er toch iets mis gaan met de bezorging. Klachten en/of opmerkingen worden in overleg met de afnemer behandeld. De afnemer kan daartoe schriftelijk contact opnemen met het SCEM Uitgeverij per post (Postbus 14043, 3508SB Utrecht) of per email via het contact formulier op deze website.

Artikel 16 Overig

Afwijkende bedingen, wijzigingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover de uitgever deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en zijn ondertekend door iemand die namens de uitgever vertegenwoordigingsbevoegd is en gelden slechts voor de specifieke offerte of overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt of in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de uitgever vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. De overige bepalingen blijven te allen tijde volledig van kracht.

Artikel 17 Toepasselijk recht

Op de overeenkomst tussen de afnemer en de uitgever en op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.